facebook
سروش : شریعتی یک راه بود نه یک منزل
۱۲ام بهمن، ۱۳۸۹

سروش : شریعتی در مقام هوشمندی انسان موهوبی بود. یعنی نعمت خداوند بر او فراوان بود و از این نظر با آدمیان دیگر تفاوت محسوسی داشت. اما آنچه اکنون برای […]

سروش : شریعتی یک راه بود نه یک منزل