facebook
نامه پدر و همسر شریعتی به آقای محمدرضا حکیمی
۹ام فروردین، ۱۳۹۰

دانشمند و محقق محترم جناب آقای محمدرضا حکیمی  احتراما بدینوسیله از طرف فرزندانم و خودم از جنابعالی تقاضا می نمایم لطف فرموده نوشته های شوهرم آقای دکتر علی شریعتی را […]

نامه پدر و همسر شریعتی به آقای محمدرضا حکیمی