facebook
استقبال از آثار شریعتی در افغانستان
۷ام فروردین، ۱۳۹۰

 یکی دیگر از کشورهایی که آثار شریعتی به خاطر زمینه های زبانی و دینی و فرهنگی و … در آنجا اشاعه یافت افغانستان بود . کشوری محروم و درگیر ستیزهای […]

استقبال از آثار شریعتی در افغانستان