شریعتی و مسئله خاتمیت , جلسه اول ۳

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مصباح در آخرین جلسه درس نهایه که درمدرسه فرموده اند با دوستان گروه ۲ گفتگویی داشته اند این گفتگو پیرامون نقدی بوده که ایشان برنوشته های مرحوم دکتر علی شریعتی داشته اند ایشان سه نقد اساسی را که مربوط به سه بحث بنیادی و از بحث های اسلام و شیعی است یعنی بحث مربوط به خاتمیت و وحی و نقش انبیا بحث مربوط به امامت و بحث مربوط به معاد مطرح کرده اند قسمت هایی از کتاب ایشان را نقل کرده اند که به نظر ایشان در این قسمت ها دکتر شریعتی در این سه زمینه مطلبی را گفته که در دو بخش وحی و خاتمیت و معاد برخلاف اصول مسلم اسلام است و در بخش امامت برخلاف اصول مسلم تشیع ادامه خواندن “شریعتی و مسئله خاتمیت , جلسه اول ۳”