سالروز مرگ معلم شهید و امیرحسین هاشمی جاوی

خدایا عقیده ام را از عقده ام مصون دار!

به نظر می رسد در شرایط کنونی این جمله دکتر شریعتی باید در رأس همه امور و تمام فعالیت های مردم و مسئولان کشور قرار بگیرد.

با گذشت ۳۱ سال از درگذشت دکتر علی شریعتی هنوز بسیاری از دوستداران و منتقدانش، نظریه و اندیشه پردازی های دینی او را از دلایل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی می دانند.

به گفته صاحب نظران، علی شریعتی به روحانیت به عنوان متولی دین اعتقادی نداشت و همین مسأله باعث شد که بسیاری از روحانیان پیش و پس از انقلاب به نوشته های او به دلیل طرح موضوع « اسلام منهای روحانیت» به شدت ایراد بگیرند؛ به اعتقاد آنها درک شریعتی از اسلام بنیادگرایانه نیست.

دکتر شریعتی و اندیشه های او چه پیش از انقلاب و چه پس از آن از سوی حکومت وقت تخطئه شده است؛ با این وجود افکار دکتر شریعتی بسیار فراگیر است و موضوع های مختلفی را پوشش می دهد؛ از این رو هم اکنون از طیف ها و حزب های مختلف فعال در کشور از اصولگرا تا اصلاح طلب، هر از گاهی با تکیه بر افکار شریعتی، خود را توجیه می کنند ادامه خواندن “سالروز مرگ معلم شهید و امیرحسین هاشمی جاوی”