خاطرات احمدعلی بابایی درباره شریعتی

 به یاد آورید آقای مطهری گفته بود آنجا زندان نبود که دکتر شریعتی را برده بودند هتل بود۲ . هر روز خانمش پیش او می رفت غذا و سیگار برایش می برد . من این قضیه یعنی همین حرف مرحوم مطهری را ضمن مقاله ای که در سالروز دکتر در کیهان سال که به مناسبت ویژه نامه دکتر منتشر شد آورده بودم خیلی ها این حرف را از آقای مطهری شنیده بودند سزاست گفته شود...