تناقض گویی و بی احترامی های تناقض گویان


 

برگرفته از : نامسلمان

هنوز بسیاری از جوانان کشور نمی دانند که شریعتی چه سخنور و نویسنده شیادی بوده است.آیا اسلام یک دین اهریمنی نیست؟

او با مغلطه بافی و سفسطه بافی در قالب جملات زیبا به عوام فریبی و تبلیغ اسلام می پرداخت یک نمونه از آن عوام فریبی:

من هرگاه که بیاد خانه و زندگی محمد می افتم که جوانی و کمال را با بیوه زنی پنجاه تا هفتاد و سه ساله گذراند و در پیری با بیوه زنانی جا افتاده و بچه دار ، چون ام سلمه و زینب دختر خزیمه ( مادر بینوایان ) و بخصوص حفصه ( بیوه زنی زشت : بنا به اعتراف پدرش ) سر کرد و خانه اش آن بود و خوراکش آن ، نمی توانم از افسوس خودداری کنم که محمد می توانست زنانی زیباتر از آنها داشته باشد و زندگی یی بهتر از این و نیز هرگاه که سخنان نویسندگانی را می خوانم که از شهوترانی محمد سخن می گویند و از حرمسرای محمد ، نمی توانم از شرم پریشان نشوم که یک انسان ، حتی مویسنده ، تا کجا می تواند ننگین شود و بخاطر مصلحتی زشت سیمای حقیقتی زیبا را که فخر انسان است و سرمایه تاریخ به چنین پلیدیها بیالاید !!


بنگرید که این مردک فرومایه چگونه با بازی کلمات جوانان را فریب می داد.
از چپاول ثروت خدیجه بوسیله محمد چیزی نمی گوید! درباره تجاوز محمد به زنان و دختران جوان اسیر شده در جنگ نمی گوید.
از تجاوز محمد به عایشه خردسال سخن به میان نمی آورد. “

 

 

تناقض گو نامسلمان منبعی هم ندارد!