facebook
عکس تصویری که دکتر شریعتی برای کتاب حج خود کشید.
۳۰ام آذر، ۱۳۸۸

عکس بالا تصویری است که معلم شهید دکتر علی شریعتی آن را برای کتاب حج خود کشیده بود، و به تعبیری برای جلد کتابش کشیده بود.

عکس تصویری که دکتر شریعتی برای کتاب حج خود کشید.