facebook
تمدن چیست ؟ (بخش دوم)
۲۹ام آذر، ۱۳۸۹

خصوصیاتِ ناتورالیسم : ۱٫ در ورای طبیعت هیچ چیز وجود ندارد. ۲٫ در طبیعت هیچ عاملی از خارج تأثیر ندارد. ۳٫ همۀ پدیده های موجود در هستی، پدیده های جبریِ […]

تمدن چیست ؟ (بخش دوم)
تمدن چیست ؟ (بخش اول)
۲۹ام آذر، ۱۳۸۹

ایراد شده در دانشگاه دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد  ۱۳۴۵-۱۳۵۰ تمدن از ریشۀ مُدُن و خویشاوندِ مدینه است. بنابراین مدینه به معنای شهر است و تمدن به معنای انتساب، استناد، […]

تمدن چیست ؟ (بخش اول)