facebook
گریه پس از خنده
۲۲ام فروردین، ۱۳۹۰

حداقل بیست نفری بودیم که برای دیدن غار (( حراء )) ، (( جبل النور )) را صعود می کردیم . همه جوان بودند و عموما دانشجویانی که در اروپا […]

گریه پس از خنده