facebook
عاشقانه ها : جاده منتظر
۲۵ام دی، ۱۳۸۸

زانوانم شکسته است و پاهایم فلج خسته و مجروح و پریشان و باری به سنگینی کوهی بر دوش و من در زیر آن خم شده ام و از زیر آن […]

عاشقانه ها : جاده منتظر