facebook
عاشقانه ها : نزدیکتر به خدا
۲۵ام دی، ۱۳۸۸

نزدیک تر به خدا من باید فرود آیم ، نباید بنشینم ، سال هاست ، از آن لحظه که پر بر اندامم رویید و از آشیان ، از بام خانه […]

عاشقانه ها : نزدیکتر به خدا