برچسب: عقیده

کویر :مثنوی من ، چو قران مدل هادی بعضی ؛ بعضی را مضل

شریعتی: من دوست ندارم که در آبادی ، کسی از کویر گفتگو کند، کویر کتاب مجلسی نیست مثل این است که کسی با «لباس زیر»، که در «اندرون» می پوشد ، بیایید به دم در توی کوچه و بازار… و یا حتی در محفل ادبی –          خوب، ولی شما به هر حال آمده اید، –          بله، صدایی از بیرون شنیدم ، صدای پای رهگذری . مردم عجب به ریا و نفاق احتیاج پیدا کرده اند،...

شریعتی ؛ آنسوی چهره ها

 (( درباره هیچ متفکری در ایران به اندازه دکتر شریعتی سخن گفته نشده است چنان که درباره هیچ کس به اندازه او سخنهای ناگفته نمانده است ))۱ .شریعتی اندیشمندی که به او لقب (( لوتر ایران ))۲ ، (( ولتر انقلاب ایران ))۳ ، (( چریک فرهنگی ))۴ ، (( مارکس وطنی ))۵ ، (( سید جمال انقلاب اسلامی ))۶ ، (( نادره عصر ))۷ ، (( احیاگر اسلام راستین ))۸  ، (( مردمی...