آری این چنین است برادر – علی کلائی

علی کلائی ۳۳ سال گذشت. سی و سه سال از خرداد شوم سال ۱۳۵۶ خورشیدی. ۳۳ سال از آن صبحگاه شوم و دیده شدن پیکرت در حالی که چشم به آسمان دوخته بودی. ۳۳ سال است که نگاهت به دور دستها خیره مانده تا رهایی را برای ایرانیان و برای همه انسانها از هر دین و مذهبی مشاهده کنی. تا رهایی دین را و مذهب را از چنگال دکان داران زر و زور و تزویر...