facebook
ما سه تن بودیم
۳۰ام دی، ۱۳۸۹

ما سه تن بودیم ، یادم هست، سه تن : مسیح و عین القضاه و من، آنها که عقلشان به چشمشان است و فهمشان برده ی ذلیل تاریخ و جغرافی […]

ما سه تن بودیم