facebook
دلیل تنهایی ما
۶ام آذر، ۱۳۸۹

در نهان، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند، و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم. شاید این است دلیل تنهایی ما

دلیل تنهایی ما