facebook
روح خویشاوند
۱ام خرداد، ۱۳۹۰

حرف هایی هست که کلماتش همچون سپند بر آتش ، در مجمر روح بی قرارند و آدمی را سراسیمه و بیتاب همچون روح سرگردان از شهر و دیار برون می […]

روح خویشاوند
شریعتی و مولوی
۱۴ام خرداد، ۱۳۸۹

از   حسین عباس زاده دیدگاه شریعتی درباره مولوی از لطایف الحیل ادبیات جهان و محیر العقول است. «بزرگترین شاعر فارسی، مولوی است

شریعتی و مولوی