شریعتی و مولوی

از   حسین عباس زاده دیدگاه شریعتی درباره مولوی از لطایف الحیل ادبیات جهان و محیر العقول است. «بزرگترین شاعر فارسی، مولوی است