facebook
دانلود کتاب با مخاطب های آشنا
۲۹ام فروردین، ۱۳۹۰

نام کتاب یا مخاطب های آشنا (دانلود+) نویسنده دکتر علی شریعتی توضیح با پدر استاد و مراد و همسر و فرزند، با دوستان ،برادران و خواهران ، دو وصیت ، […]

دانلود کتاب با مخاطب های آشنا
سه نمونه از تقدیم نامه های شریعتی به…
۲۸ام فروردین، ۱۳۹۰

 به پدرم که در پس هر کلمه این کتاب حضور دارد ، چه ، هر کلمه ای در این کتاب ، نه لفظی ، که پاره ای از (( بودن […]

سه نمونه از تقدیم نامه های شریعتی به…
نامه پدر و همسر شریعتی به آقای محمدرضا حکیمی
۹ام فروردین، ۱۳۹۰

دانشمند و محقق محترم جناب آقای محمدرضا حکیمی  احتراما بدینوسیله از طرف فرزندانم و خودم از جنابعالی تقاضا می نمایم لطف فرموده نوشته های شوهرم آقای دکتر علی شریعتی را […]

نامه پدر و همسر شریعتی به آقای محمدرضا حکیمی