برچسب: وصف

آنچه در کویر میروید، خیال است..

…آن چه در کویر می روید، گز و تاق است. این درختان بی باک صبور و قهرمان که علی رغم کویر، بی نیاز از آب و خاک و بی چشم داشت نوازشی و ستایشی و از سینه خشک و سوخته کویر به آتش سر می کشند و می ایستند و می مانند، هریک ربّ النّوعی بی هراس، مغرور ، تنها و غریب. گویی سفیران عالم دیگرند که در کویر ظاهر می شوند. این درختان شجاعی...

ای دریغا مرد…!

من تمام دردهایت را ای غریبا مرد می نویسم بر برگ برگ را بر باد تند صبحگاهی می سپارم تا نشستن روی لوح سنگی تاریخ جا کند خوش در عمیق ننگ های تیره انسان