facebook
فلاسفه چهره های پفیوز تاریخ اند
۶ام خرداد، ۱۳۹۱

اگر ایدئولوژی می باید از فلسفه سر می زد، رهبران با ایمان ها باید فلاسفه می بودند، و مجاهدین راه حقیقت، نیز فیلسوفها، در صورتی که فلاسفه چهره های پفیوز […]

فلاسفه چهره های پفیوز تاریخ اند