مصیبت

چه مصیبتی است زندگی در جامعه ای وحشی! حتی گریختن ممکن نیست