ادامه هاى زینب

هنوز انگار کسى در حسینیه ارشاد دارد نیایش مى خواند، خطاب به زینب، فرزند علی، مظهر شجاعت و عشق: “…با ملت خویش حرف بزن! ای زن! ای که مردانگی در رکاب تو جوانمردی آموخت، زنان ملت ما به تو محتاجند، آنان را بر استعمار کهنه و نو، بر بندگی سنت های پوسیده و دعوتهای عفن، بر ملعبه سازان تعصب قدیم و تفنن جدید، به نیروی فریادهایی که بر سر شهر قساوت و وحشت می کوبیدی...