دسته: گفتگوهای تنهایی

طاقت فرساترین درد تنهائی است.

حتی برای خدا « طاقت فرسا » ترین دردها تنهائی است ،  بی آشنا بودن است ، گنج بودن و در ویرانه ماندن است ،  وطن پرست بودن و در غربت بودن است . عشق داشتن و زیبائی نیافتن است ،  زیبا بودن و عشق نجستن است ، نیمه بودن است ناتمام زیستن است بی انتظار گشتن است ،  چنگ بودن و نوازنده نداشتن است ، نوازنده بودن و چنگ نداشتن است  متن بودن و...

گفتگو

-سوال : بوی اندوه طعم سخنانتان طبیعی است ، اما ضعف و یأس را در چهره ابوذر و حجر دیدن هولناک است. ! – شریعتی : ضعف و یأس ؟ هرگز ! این دو فرزند نامشروع زوجی است که در آن ، پدر « کفر » است و مادر « خود خواهی ». ….. – پنج اثر از میان آثارتان انتخاب کنید به طوری کلی آنچه که عالی ترین می شمارید که در زندگی معنوی...

هر کسی یک منتظر است .

مهدویت و مسیحیت مذهب هر فرد نیز هست نه به عنوان فردی وابسته به یک مذهب یا یک دوره یا جامعه نه! به عنوان یک فرد انسان ،یک انسان! هر کسی یک منتظر است . مومن می جوید و تا نیابد آرام نیست مهدویت یعنی آینده گرایی ،مهدویت یعنی «فردا »! <گفتگوهای تنهایی ،مجموعه آثار۳۳،بخش دوم،ص۸۷۸و۸۷۹>

روح مذهبی

من ان تازه مسلمانی نیستم که به امام مذهب خویش بگوید حقیقت را بگو ، آنچه هست بگو ، به مصلحت حرف نزن ، با همکیشانت تعارف نکن ،ایمانت  را از مومنت پوشیده مدار نه! من یک نو مسمان احساساتی نیستم که با چهار تا مجلس روضه و منبر اسلام شناسی مطالعه ی تاریخ ادیان مذهبی شده باشم و مسلمان و یا با یک «بشنو از نی» عارف شده باشم …من دینم را در فطرتم...

تنها آینده است که حرف خواهد زد

ترجمه ی دکتر شریعتی از قسمتی از کتاب احلام یک سالک  اثر ژان ژاک روسو   «هفتاد سال را بر روی زمین گذراندم اما فقط هفت سال زندگی کردم» امروز روز عید پاک است بی شک از آشنایی من با خانم وارن پنجاه سال می گذرد ! در این ایام وی بیست و هشت ساله بود و زن روز به شمار می رفت و من به زحمت هفده سال داشتم ، بلوغی که آن را...

لوح محفوظت

آن خلوت بیکرانه  ی خاموش و سرد را چگونه بر دوش می کشی؟ چگونه پر میکنی؟ حرفهایت را با که می گویی؟ غم هایت را به که می دهی؟ ناله هایت را چه می کنی؟ برای قصه هایت مخاطبی نداری؟ برای تنهایت یادی نداری؟ برای دردهایت نمی نویسی؟ کسی نداری که در ان خلوت ساکت تنهائیت به او بیندیشی؟ کسی نداری که برایش فداکاری کنی؟ تلاش کنی؟ محرومیت بری؟ برایت پیغام بیاورد؟ برایت قصه سر...