دسته‌ها
اسلام شناسی

تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. یكبار دیگر ابوذر!

عکسی از دکتر علی شریعتی

نمایش «یكبار دیگر ابوذر» در سال ۵۱، درست یكی دوماه قبل از تعطیلی حسینیه، در زیر زمین ارشاد برگزار شد. این نمایش باعث ترس ساواك شد، به این دلیل كه تا زمان اجرای نمایش بعد به نام « سربداران» دانشجویان هنر دوست را تشویق می‌كرد تا نمایشنامه ابوذر را در دانشكده ها اجرا كنند، و حسینیه به همین دلیل برای همیشه بسته و تعطیل شد .

……………………..