دسته‌ها
اسلام شناسی

شريعتي و مسئله خاتميت , جلسه اول 3

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي مصباح در آخرين جلسه درس نهايه كه درمدرسه فرموده اند با دوستان گروه 2 گفتگويي داشته اند اين گفتگو پيرامون نقدي بوده كه ايشان برنوشته هاي مرحوم دكتر علي شريعتي داشته اند ايشان سه نقد اساسي را كه مربوط به سه بحث بنيادي و از بحث هاي اسلام و شيعي است يعني بحث مربوط به خاتميت و وحي و نقش انبيا بحث مربوط به امامت و بحث مربوط به معاد مطرح كرده اند قسمت هايي از كتاب ايشان را نقل كرده اند كه به نظر ايشان در اين قسمت ها دكتر شريعتي در اين سه زمينه مطلبي را گفته كه در دو بخش وحي و خاتميت و معاد برخلاف اصول مسلم اسلام است و در بخش امامت برخلاف اصول مسلم تشيع