دسته‌ها
سخنان کوتاه

زیبایی اندیشه

زنی که زیبایی

اندیشه پیدا کرده باشد

زیبایی بدنش را نشان نمی دهد.