دسته‌ها
بررسی و نقد ها

شريعتی و مولوی

از   حسين عباس زاده ديدگاه شريعتي درباره مولوي از لطايف الحيل ادبيات جهان و محير العقول است. «بزرگترين شاعر فارسي، مولوي است