عکس تصویری که دکتر شریعتی برای کتاب حج خود کشید.

عکس بالا تصویری است که معلم شهید دکتر علی شریعتی آن را برای کتاب حج خود کشیده بود، و به تعبیری برای جلد کتابش کشیده بود.