جبهه ملی

نامه اولین کنگره دانشجویان ایرانی به مصدق

کنگره لوزان یک سال پس از کنگره پاریس سازمانهای دانشجویی ایرانی در اروپا و امریکا در صدد برآمدند تا با برگزاری کنگره ای صفوف خود را جهت مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی هر چه بیشتر متحدتر و مستحکم تر کنند . این تحرکات به دنبال تحولات داخلی ایران و تشکیل جبهه ملی دوم بود که …

نامه اولین کنگره دانشجویان ایرانی به مصدق ادامه »

شریعتی و جبهه ملی دوم

تحولات داخلی ایران از یک سو و از سوی دیگر سیاستهای جناح دموکرات امریکا در قبال ایران موجب تحرک نیروهای سیاسی شد . 1. کنفدراسیون ( تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 57-1332 ) ، افشین متین ، ترجمه ارسطو آذری ، نشر شیرازه سال 1378 چاپ اول ص 101 جبهه ملی در …

شریعتی و جبهه ملی دوم ادامه »