دسته‌ها
حج

حج

اما اين هست كه دين توحيد را نيز ، در تحقق اجتماعيش ، دين شرك كرده اند، شرك پنهان در نقاب توحيد !و چه هولناك تر و با دوام تر!

از آدم ، دو پسر باز ماند ،دوآدميزاد، هابيل دامدار را برادرش قابيل ملّاك كشت ، مرگ قابيل را كسي خبر نداده است ،قابيل نمرده است، او كه وارث آدم شد،يك غاصب بود ، يك قاتل برادر كش ، شهوت پرست ،مالك وعاصي بر خداوند و خلف نا خلف آدم !

بني آدم حاكم بر تاريخ ، بني قابيل اند ؛

جامعه رشد كرد و نهادهاي پيچيده شد و تقسيم بندي و تخصيص و طبقات پيش آمد ، قابيل،قدرت حاكم ،قدرت تعيين كننده وغاصب حق وصاحب همه چيز ،نيز در سه چهره نمودار شد ، چه در جامعه ي پيشرفته ، سياست ، اقتصاد ومذهب ،در سه بعد مشخص گرديد و قابيل ،برهر يك  از اين سه پايگاه جداگانه تكيه زد وسه قدرت زور و زر و زهد را پديد آرود و استبداد و استثمار و استعمار پا گرفت ، كه توحيد سه مظهر آن را ، فرعون ، قارون وبلعم با عورا مي نا مد ، اما شرك ، اين سه خداوندان زمين رادر ظنام سه بعدي حاكم، با دين توجيه مي كند و سه خدا در آسمان !

اين سه ، تو را از بندگي خدا به بندگي خويش مي خوانند ،اي كه جامهء ابراهيم بر تن كرده اي ، اينها تو را به اسماعيل پرستي مي كشانند تا خود بر تو چيره باشند ، سرت را به بند آرند ، جيبت را خالي كنند وعقلت را فلج سازند و به سياهي كشانند !

بزن !اي كه به مني آمده اي ؛

اي كه اسماعيلت را به قربانگاه آورده اي !

همچون ابراهيم ،ابليس را از هر سه چهره اش رمي كن !

اي كه پيرو آ ن بت شكن بزرگ ، سرباز توحيد ، هر سه بت را بشكن !

و با طلوع آفتاب دهم ذي حجه ، لحظهء هجوم را كه زمان ، اعلام كرده ، همگام با مات ، با جمع احرام پوِش بر خاسته از مشعر،  از مرز مني بگذر ،بر تنگه جمرات حمله بر ، در نخستين حمله بر، در نخستين حمله ، آخري را بزن !

راستي اين آخري كيست ؟كه اول بايد او را انداخت ؟

فرعون ؟

قارون ؟

بلعم باعورا؟

اين سه بت ، مجسمه ي اين سه قدرت فابيلي ،سه مظهر ابليس ، تثليت ضد توحيدي شركند.

فرعون را بزن كه :إِنِ الْحكْم إلّا لِلّه.

قارون را بزن كه :ألْمالُ لِلّه.

 وبلعم باعورا را بزن كه:الدّينُ كُلُّه لِلّه!

وجانشين خدا در طبيعت مردمند ،وخانواده ء خدا در زمين ، مردم وزمين را وارثان،بندگان شايسته .

يعني كه حكومت خدا در دست مردم است .

وسرمايه ها همه از آن مردم .

ودين خدا را ، تمامي اش ، مسؤل ،مردم !

از اين سه كدام فرعون است وزور پرستي ؟ كدام قارون است وزر پرستي ؟كدام بلعم وباعورا وملا پرستي؟

 

فَمَثَلُهُ،كَمَثَلِ الْكَلْبَ ،إنَّ تَََحْمِل عَلَيْهِ،يَلْهَث ، أوْ تَتْرُكْهُ،يَلْهَث!(سورهءاعراف ،آيهء176)

(ملا هايشان را هم غير از خدا ،ارباب گرفته اند،اين ملاهاي بيكاره ، همچون خرند كه كتاب بار دارند وملاي منافق ، همچون سگ كه اگر بر او بتازي پارس مي كند ، اگر هم ولش كني ، پارس مي كند…)