دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها

بودا

بودا تو گفته اي

بودا تو گـــــفته اي كه در اين هستـــــي پليد     غير از دروغ و رنگ و ريا و فـــــريب نيــست

گفتـــــــــي كه در سراب فــريبــنده ي حيات     جز رنج و درد ،هيچ كسي را نصيب نيـست

گفتي كه زندگي شبح مرگ موحشي است     افسانــــه اي است پر از فريب و پر از دروغ

رخشـــــنده مشعليست فرا راه آدمـــــــــي     اما گرفــــته است ز رنــــج و غــــم فـــــروغ

گفتي كه شادكامي،سرمايه ي غم است … .

از دكتر علي شريعتي +

دفترهای سبز