دسته‌ها
سخنان کوتاه كويريات (کویر)

تولدي ديگر

منبع : دفترهاي سبز،عارفانه ها،دكتر علي شريعتي،به كوشش دكتر محمد رضا حاج بابايي

من اكنون ايستاده ام و خود را مي نگر م
كه دارم از پس تكه ابرهاي نمودين خويش سر مي زنم.
طلوع خود را مي نگرم
و خود را به نرمي و رضايت،