دسته‌ها
اسلام شناسی بررسی و نقد ها

قاسطین ، دشمنان آزادی

قاسطین از ریشه ” قسط ” به معنای عدل و برابری است از نظر زبان عربی گاهی ریشه ای در باب یا صیغه ای دیگر معنی ضدش را می یابد مثل کلمه ” نفق ” به معنای حفره و فاصله در باب افعال به صورت انفاق به معنای از بین بردن حفره و فاصله در انجا هم کلمه قاسط به معنای ” ضد قسط ” یعنی ستمگر ، استثمارگر ، حق کش و دشمن عدالت است بنابر این منظور از قاسطین همان ” ظلمه ” هستند یعنی کسانی که آشکارا ستمکار ، دشمن آزادی و حقوق مردم ، زر پرست و زور پرست ، متجاوز و مستبد هستند و جبهه و چهره و جهت و روش گذشته و شعارشان جملگی معلوم و مشخص است و مردم هم بدون شک و تردیدی همه انها را می شناسند .

مجموعه آثار 26 ، ص 209