دفاع پرخاشگرانه از پرخاشگري

دفاع پرخاشگرانه از پرخاشگري

با دوستان مدارا کنيد با دشمنان بماند

حسين سخنور