دسته‌ها
دانلود کتاب های الکترونیکی (pdf) نیایش های شریعتی

دانلود کتاب نیایش های دکتر علی شریعتی


ارشادخدايا! به من تحمل عقيده مخالف ارزاني كن

خدايا! رشد عقلي و علمي، مرا از فضيلت تعصب، احساس و اشراق محروم نسازد.

خدايا! مرا همواره، آگاه و هوشيار دار، تا پيش از شناختن درست” و “كامل” كسي يا فكري، -مثبت يا منفي- قضاوت نكنم.

خدايا! مرا به ابتذال آرامش و خوشبختي مكشان، اضطرابهاي بزرگ، غمهاي ارجمند، و حيرتهاي عظيم را به روحم عطا كن، لذتها را به بندگان حقيرت بخش و دردهاي عزيز بر جانم ريز.

دريافت فايل