اسلام شناسی

مباحث اسلام شناسی تشیع دین مذهب..

حج !

تاین بی،تمدن بشری را در تهدید دشمنان داخلی می بی ند :هجوم دیوانه وار و تصاعد سرسام آور مصرف و مصرف ومصرف.! مار کوزه ، اعلام خطر کرده است که انسان یک بعدی شده است ،همچون ابزار. اریش فروم ، دیوژن وار، اما باچراغ خاموش گرد این شهر می گرددو انسان به خود را نو …

حج ! ادامه »

حج

اما این هست که دین توحید را نیز ، در تحقق اجتماعیش ، دین شرک کرده اند، شرک پنهان در نقاب توحید !و چه هولناک تر و با دوام تر! از آدم ، دو پسر باز ماند ،دوآدمیزاد، هابیل دامدار را برادرش قابیل ملّاک کشت ، مرگ قابیل را کسی خبر نداده است ،قابیل نمرده …

حج ادامه »

انسان ایداآل=”جانشین خدا”

وی ، انسان خداگونه ای است که در روح او ،«روح خدا» بر نیمه «ابلیسی –لجنی –رسوبی» اش چیره شده است و از تردید و تناقض میان «دو بی نهایت خویش » رسته است . «تخلقوا باخلاق الله » این فلسفه ی تعلیم و تربیت است ، این استاندارد است ، یعنی نفی همه ی …

انسان ایداآل=”جانشین خدا” ادامه »