یکی از بدبختی های ما مسخ شدن اصطلاحات و قلب شدن و ضعیف شدن و بیمار شدن کلمات است

از کنفسیوس حکیم می پرسند تو اگر زمام جامعه را به دست گیری چه می کنی؟ برای تحقق افکار اصلاحیت و هدایت و سعادت جامعه بشری چه می اندیشی؟ از چه آغاز میکنی؟ بی درنگ میگوید اول کاری که میکنیم به اصلاح نام ها ، اصطلاح ها می پردازم ! عمق این سخن در اولین …

یکی از بدبختی های ما مسخ شدن اصطلاحات و قلب شدن و ضعیف شدن و بیمار شدن کلمات است ادامه »