دسته: مقالات تقی رحمانی

شریعتی برای زن امروز، حرفی برای گفتن دارد؟

پرسش از رابطۀ «ما» با شریعتی، محور بحث امروز است. این بحث را در سه قسمت ارائه می کنم: نخست، به این پرسش می پردازم که چرا باید به شریعتی بازگشت. دوم، اینکه شریعتی بر بسیاری از مادران  خواهران ما چه تأثیری داشت، و سوم اینکه رابطۀ او با ما چگونه است.   ۱- چرا بازگشت به شریعتی؟  شریعتی از چهره های مناقشه بر انگیز است. برخی آرای او را هنوز هم الهامبخش می دانند....

چگونه نقدی بر شریعتی رواست؟ (۲)

چگونه نقدی بر شریعتی رواست، که درمان درد ما هم باشد؛ این نوشتار‎*‎‏ شامل سه بخش است. بخش نخست ‏درباره نقد روشنفکران دینی بر شریعتی است که این بخش آسیب شناسی این نوع نقد را بیان می کند. بخش دوم ‏نگاهی به دیدگاه کلان شریعتی و مقایسه آن با دیدگاه مارکس و هایدگر است و بخش سوم نقد نگارنده بر شریعتی ‏است.‏ ‎‎نقد روشنگران دینی بر شریعتی‎‎ چه خوب است نقد منصفانه باشد. نقد بیرحمانه...

چگونه نقدی بر شریعتی رواست؟

برای اینکه برخی از مسائل روشن شود بخش دوم مقاله چگونه نقدی بر شریعتی ‏رواست را با چند تذکر مهم ادامه می‌دهم.‏ ‏۱- نقد منصفانه از نقد بی رحمانه بهتر است.‏ ‏۲- آدمی در نقد خود باید همانند نقد دیگران دلیر و صریح باشد.‏ ‏۳- روشنفکران دینی در نقد خود صراحت ندارند اما در نقد شریعتی از جاده ‏انصاف خارج می‌شوند.‏ ‏۴- از آرا و رفتار این اندیشمندان در سالهای گذشته به نمونه هایی در...

شریعتی و باورها و آرمان هایش

نقد منصفانه مؤلف مستلزم شناخت افق مؤلف است. این انصاف محقق نمی‌شود مگر آنکه از شرایط زمانی و ‏مکانی مؤلف شناخت حاصل شود و تأثیرپذیری مؤلف از این شرایط زمانی و مکانی مورد بررسی و ارزیابی ‏قرار می‌گیرد. نگارنده این متدولوژی را تطبیقی- تأویلی می‌نامد و آن را در مورد نقد دیگران نیز به کار ‏می‌گیرد. شرایطی که در آن شریعتی به نظریه پردازی پرداخت اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که وی پارادیم ساز ‏نبود، بلکه...

شریعتی، نسبب باورها و پدیده ها

شریعتی با باورهای بنیادین ذکر شده با پدیده هایی مواجه بود، مذهب سنتی که آنان ‏را جهل می‌دانست، حرکت سرمایه داری که نماینده اش در ایران شبه لیبرال بود، ‏رقیبی به نام مارکسیست که در آرمان، نظریه و مدل تحققی داشت و در دل ‏روشنفکرانه جا گرفته بود.‏ به عبارتی مسئله سازی و مشکل گشایی هر نظریه در نسبت برقرار کردن با ‏شرایط است. نه طرح مبانی انتزاعی در مورد پدیده‌ها.‏ شریعتی با توجه به...

تعامل با سه گانه های شریعتی

قصه پر ماجرای من و شریعتی، دارای فراز و نشیب هایی بوده است که سراسر از لبخند، درد، غصه و قصه و دعوا و مرافعه و آشتی کردن است. آری چه شب ها و روز ها و لحظه ها در خیابان و بیابان، سلول انفرادی و حیاط زندان، در کوه و کمر با شریعتی ماجرا ها داشته ام حتی در خواب در زمانی که خواب های صادق رخ داده است باز من و شریعتی با...