دسته: تمدن چیست ؟

تمدن چیست ؟ (بخش دوم)

خصوصیاتِ ناتورالیسم : ۱٫ در ورای طبیعت هیچ چیز وجود ندارد. ۲٫ در طبیعت هیچ عاملی از خارج تأثیر ندارد. ۳٫ همۀ پدیده های موجود در هستی، پدیده های جبریِ طبیعت هستند. اگزیستانسیالیسم، ناتورالیسم نیست، چون می گوید همۀ موجودات ساختۀ طبیعتند ولی انسان جورِ دیگر ساخته شده است. ناتورالیست کسی است که همۀ پدیده های موجود در طبیعت را جزءِ طبیعت میداند، پس انسان مانندِ یک تکه سنگ جزءِ طبیعت است. ۴٫ طبیعت دارای...

تمدن چیست ؟ (بخش اول)

ایراد شده در دانشگاه دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد  ۱۳۴۵-۱۳۵۰ تمدن از ریشۀ مُدُن و خویشاوندِ مدینه است. بنابراین مدینه به معنای شهر است و تمدن به معنای انتساب، استناد، وابستگی نمودن به آن معنایی است که در این باب آمده است. مثلاً کِبر به معنای بزرگی و تکبر به معنای وابستگی به بزرگ نمایی است بنابراین تمدن یعنی احساسِ وابستگی به مدینه و نمایشِ آن. در فرانسه و انگلیسی و لاتین همین بینش را...