مارک اسلحه دکتر شریعتی چه بود
۲۱م بهمن، ۱۳۹۱

خاطرات کسانی که سالها در زندان های مخوف طاغوت تحت شدید ترین شکنجه ها قرار داشتند بسیار خواندنی است. چرا که آنها از نزدیک با ظلم شاه و اطرافیانشان در […]

مارک اسلحه دکتر شریعتی چه بود
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۵
۲۶م دی، ۱۳۸۹

پس این شریعتی کجاست ؟ پوران شریعت رضوی: {دکتر} خودش به شوخی می گفت، این منم کسی که هیجده ماه تنها در زندان انفرادی به سر بردم و سالم ماندم، […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۵
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۴
۱۴م دی، ۱۳۸۹

پوران شریعت رضوی: در طول ۱۸ ماهی که در زندان بود، در سلول مجرد به سر می برد، یکی دو دفعه دیگر هم گویا کسانی را به سلول او برده […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۴
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۳
۱۳م دی، ۱۳۸۹

داریوش ارجمند: یک بار از دکتر شریعتی پرسیدم: “حالا که از زندان بیرون آمده ای چه می کنی؟”  دکتر شریعتی گفت: “مشغول پیر شدن هستم” بگذار که شیطنت عشق ، […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۳
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۲
۱۲م دی، ۱۳۸۹

یک بازجوی بدجنسی که مرا درست نمی شناخت و اصلاً بازجوی من نبود، مرا برای مقابله با دیگری صدا زده بود، در ضمن صحبت گفت: “تو داری دروغ میگی، می […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۲
خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۱
۱۱م دی، ۱۳۸۹

یک روز حسین زاده(عطار پور)، شکنجه گر ساواک شاه مرا از سلول احضار کرد و در آنجا پدر پیر و زجر دیده ام را دیدم که دوران زندانش پایان یافته […]

خاطرات دکتر شریعتی در زندان – ۱
تاریخ باستان
    ادیان و مذاهب
      تصاویر باستان