facebook
قرآن از دیدگاه شریعتی
۱۴ام آذر، ۱۳۹۰

قرآن کتابی است که با نام خدا آغاز می شود و با نام مردم پایان می پذیرد.کتابی آسمانی است اما ــ بر خلاف آنچه مؤمنین امروزی می پندارند و بی […]

قرآن از دیدگاه شریعتی