بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم

خدایا بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم هرکجا آزادگی هست ببخشایم