مرور سیر تاریخی تقابلات آیت الله مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی

مقدمه: آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران بودند. نه می توان زحمات مطهری را نادیده انگاشت و نه می شود به شریعتی بی اعتنا بود. این دو (در کنار دیگر بزرگان) بار فرهنگی انقلاب را به دوش کشیدند. ذهن ها را آماده کردند و طرحی نو در انداختند. …

مرور سیر تاریخی تقابلات آیت الله مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی ادامه »