facebook
ادامه هاى زینب
۱۳ام آبان، ۱۳۸۸

هنوز انگار کسى در حسینیه ارشاد دارد نیایش مى خواند، خطاب به زینب، فرزند علی، مظهر شجاعت و عشق: “…با ملت خویش حرف بزن! ای زن! ای که مردانگی در […]

ادامه هاى زینب