تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. یکبار دیگر ابوذر!

نمایش «یکبار دیگر ابوذر» در سال ۵۱، درست یکی دوماه قبل از تعطیلی حسینیه، در زیر زمین ارشاد برگزار شد. این نمایش باعث ترس ساواک شد، به این دلیل که تا زمان اجرای نمایش بعد به نام « سربداران» دانشجویان هنر دوست را تشویق می‌کرد تا نمایشنامه ابوذر را در دانشکده ها اجرا کنند، و …

تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود. یکبار دیگر ابوذر! ادامه »