facebook
تنهایی و مردم
۹ام مهر، ۱۳۸۹

. از تنهایی به میان مردم می گریزم و از مردم به تنهایی پناه می برم. . دکتر شریعتی

تنهایی و مردم
عشق و غرور
۳۰ام بهمن، ۱۳۸۸

ای کاش در آن لحظه که تقدیم تو شد هستی من می سپردم که مراقب باش جنس این جام بلور است پراز عشق و غرور است .مبادا بازیچه شود . […]

عشق و غرور
تو و خداوند، نه تو و مردم
۳۰ام بهمن، ۱۳۸۸

مردم اغلب بی انصاف ٬بی منطق و خود محورند٬ولی آنان را ببخش . اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ٬ولی مهربان باش . […]

تو و خداوند، نه تو و مردم