عکس جنازه شهید دکتر شریعتی..

آخرین عکس از دکتر شریعتی – عکس از جنازه مرحوم شریعتی