facebook
خاطرات احمدعلی بابایی درباره شریعتی
۱۲ام فروردین، ۱۳۹۰

 به یاد آورید آقای مطهری گفته بود آنجا زندان نبود که دکتر شریعتی را برده بودند هتل بود۲ . هر روز خانمش پیش او می رفت غذا و سیگار برایش […]

خاطرات احمدعلی بابایی درباره شریعتی