برچسب: حجاب

آزادی حجاب در آرای دکتر شریعتی

انچه در همه پدر و مادر ها مشترک است ، این است که مذهب را طوری تعریف می کنند که انگار شیپور را از طرف دیگرش باد می کنند!  توصیه هایی که به نسل جوان می کنند اینطوری است: درست مثل این است که طبیبی – یه به هر حال ادمی – دائم به کسی که لبش زخم شده یا صورتش جوش زده بگوید که << جوش نزن >> و << زخم نشو >> ....

حجاب در تفکرات شریعتی و مطهری

پای به سن تکلیف گذاشته ایم، بزرگان گفته اند که دختر باید حجاب خود را حفظ کند و از نامحرم خود را بپوشاند. همچنین اگر در خانواده ایی با بنیه دینی کم نیز بوده ایم باز این “باید” را به گونه ایی دیگر قبول کرده ایم. از طرف دیگر هم اگر در خانواده ایی پرمایه از لحاظ دینی زندگی کرده ایم “باید” ی حجاب، باز هم ما را فرا گرفته است.